Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Domov pro seniory

Domov pro seniory

Domov pro seniory

Okruh osob, kterým je sociální služba určena

Domov pro seniory je určen pro osoby se zdravotním postižením a seniory s věkovou strukturou 60 let a výše, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Zejména je zohledňována nepříznivá sociální situace osoby a potřebnost sociální služby spočívající např. v osamělosti, akutním nedostatku péče, žadatele opustila pečující osoba, nevyhovující bytové podmínky – bariérovost (nepřístupnost), špatná hygiena, hrozící vystěhování, akutní zhoršení osobní situace – úmrtí partnera, špatné vztahy v rodině, pobyt zájemce v nevhodném zařízení, popř. ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče poskytujícím sociální služby.

Poskytovatel sociálních služeb může dle § 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout uzavřít smlouvu pouze na základě zákonem stanovených důvodů pouze, pokud:

  1. neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb
  2. nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
  3. zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, nebo
  4. osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, poskytovatel vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušení povinností vyplývajících ze smlouvy.

Podle § 91 odst. 7 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jestliže poskytovatel sociálních služeb odmítne uzavřít s osobou smlouvu o poskytnutí sociální služby z důvodů uvedených v odst. 3, vydá o tom osobě na její žádost písemné oznámení s uvedením důvodu odmítnutí uzavření smlouvy.

Podle § 36 vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů se poskytnutí pobytové sociální služby vylučuje, jestliže:

  1. Zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
  2. Osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo
  3. Chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití; to neplatí, jde-li o poskytnutí pobytové sociální služby v Domově se zvláštním režimem

Dále není v našich silách poskytnout sociální službu z těchto důvodů:

  • osoba je pro své onemocnění odkázána na speciální prostředky komunikace, které personál Domova neovládá (znaková řeč, hmatové dorozumívání apod.),
  • osoba musí vzhledem ke svému zdravotnímu stavu dodržovat speciální dietní opatření, které nemůžeme z provozních důvodů poskytnout (např. bezlepkovou dietu),
  • u osoby je prokázána akutní závislost na alkoholu nebo omamných či psychotropních látkách

Prostřednictvím této služby zajišťujeme klientům ubytování, celodenní stravování a především pak pomoc a podporu při každodenních činnostech ( jako je osobní hygiena, pomoc při oblékání apod.) či pomoc při zařazení do společenského života.

Personál vždy respektuje každého klienta a maximálně ho podporuje rozhodování o způsobu jeho života a především je pak naší snahou udržet blízký kontakt s rodinou.

Virtuální prohlídka

Formuláře k přijetí do Domova